Zgłoś projekt

  1. Przedsięwzięcia (programy/projekty/wydarzenia) zgłaszane do Inicjatywy Rok Wolności wpisują się w obywatelskie obchody trzydziestolecia przemian demokratycznych w Polsce.
  2. Przedsięwzięcia mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, a także inne osoby prawne, za wyjątkiem partii politycznych oraz instytucji powołanych przez partie polityczne.
  3. Tematyka i sposób realizacji zgłaszanych przedsięwzięć nie może nikogo dyskryminować ze względu na jakąkolwiek przyczynę.
  4. Zgłoszeń należy dokonywać w formie elektronicznej wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.rokwolnosci.pl nie później niż dwa tygodnie przed realizacją przedsięwzięcia. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec skróceniu. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją Zasad zgłaszania przedsięwzięć do Inicjatywy Rok Wolności.
  5. Decyzję o włączeniu zgłoszonego przedsięwzięcia do Inicjatywy Rok Wolności podejmuje Sekretariat Inicjatywy.
  6. Zgłaszający przedsięwzięcie zamieszcza informację: „Program/Projekt/Wydarzenie jest realizowany w ramach Inicjatywy Rok Wolności, społecznych obchodów trzydziestolecia przemian demokratycznych w Polsce” oraz logo Inicjatywy na swojej stronie internetowej, w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z przedsięwzięciem. Logotyp Inicjatywy można pobrać ze strony www.rokwolnosci.pl
  7. Informacja o przedsięwzięciu zostanie wpisana do kalendarza obchodów, zamieszczona na stronie internetowej www.rokwolnosci.pl oraz w mediach społecznościowych Inicjatywy Rok Wolności.
  8. Sekretariat Inicjatywy nie ponosi odpowiedzialności za działania osób realizujących zgłoszone przedsięwzięcia.
  9. Przesłanie materiału zdjęciowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na stronie www i w mediach społecznościowych Inicjatywy. Zgłaszający oświadcza, że bierze odpowiedzialność za uregulowanie kwestii praw autorskich przesłanych materiałów.
  10. Sekretariat Inicjatywy nie udziela dotacji na realizację zgłaszanych przedsięwzięć.